کردیم دگر شیوهء رندی آغاز – حکیم عمر خیام

کردیم دگر شیوهء رندی آغاز
تکبیر همی زنیم بر پنج نماز
هر جا که پیاله ایست ما را بینی
گردن چو صراحی سوی او کرده دراز
د رندۍ لار مو اخیستې ځو روان یو په مزلونو
د تکبیر نارې مو پورته پر پنځو واړو لمونځونو
چې هر ځای پیالی تشیږي په هغه محفل کې ناست یو
صراحي رنګه مو غاړې اوږدی کړي تر جامونو
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.