کدامین گل باع – عزیزه عنایت

کدامین گل باع
کیستی تــو کـهمـدامـا پـی احـوال منی
روزوشب نـامه فرستی وبفکری سخنی
هیـچ ازنــام و نشــانـت نکنــی تعــریـفی
تو کدامین گـل بـاغ ای وکدامین سمنی؟
وتسپ یـا که گهی وایبـراست قـاصـد تو
حدس مـن است که توعـاقل ومرد وطنی
میفــرستی دم بـد م موج فکـاهی بــرمن
تـا بخـنـدم که بسـاط غـم وانــدوه شکنی
هرکی هستی توهمان باش به دنیای نهان
هیچگـاه ازخـود وازمعـرفـتـت دم نـزنی
عزیزه عنایت2017/3/8
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares