کجروی دارد فلک با من هنوز – سید احمد حدیث

کجروی دارد فلک با من هنوز
او نمی خواهد که دانم این رموز
نی گریز پای دارم نی درآن دست ستیز
چاره از قرآن بجستم کرد شمع دلفروز
سید احمد حدیث
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.