کثرة الضحک تمیت القلب حکیم سنایی غزنوی

برتو بادا که خیره کم خندی
وربخندد کسی تو نپسندی
هیچ دانی غرض از اینها چیست‌؟
هر که خندید بیش‌، گریست
در جهانی دهان زخنده ببند
چون برستی زهول حشر، بخند
سنایی
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.