کار گر – عزیزه عنایت

کار گر
الا ای کــار گــر فــرد تـــوانــا
جهان را از تو شد زیبنده گیها
زتو کشور شود همچــون گلستان
تمــــدن از تو یا بد رنگ و سا مان
تو قلب کوه و خارا راشگا فی
گهی اعماق دریا را شگا فی
به یخبندان و سرما ی زمستـــا ن
میـــان آتش و گرمایســـــوزا ن
توبا شی درتلاش وزحمت وکار
تحمل مینما یی رنـج بسیــــــار
جهانــــرا گر بــــود ,نفت فــــراوان
همه محصول کار تســـت یکسان
ززحمت گر بود دست تــو سوده
جهانرا مشکلی از هم گشــوده
شود کشور زتــــو آبــادو معمــور
همه اهـل وطن مسعود و مسرو ر
عزیزه گوید از دل این خبر را
مبارک جشن کار و کار گــــــررا
عزیزه عنایت

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

-:: Leave Your Suggestions And Valuable Comments ::-

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares