کاروان ِ اشک سید همایون شاه عالمی

کاروان ِ اشک
آب حیوان دیده ام من در لب ِ شیرین ِ تو
دل ربوده از بر ِ ما ناز ِ پُر تمکین ِ تو
جان دهم در پیش پایت از عروج شوق دل
یک نگاهی گر فتد از چشم ِ نازک بین تو
دربهار ِ عارض ِ تو رنگ و بوی تازگیست
در خیال ِ رنگ رنگم خاطر ِ رنگین ِ تو
منظر ِ این آسمان را زهره یی روشن تویی
در شب ِ من آمده از پرتوی زرّین ِ تو
یکشبی از هجر ِ تو در ناله ها گریان شدم
در قطار ِ اشک دیدم چهره ی پروین ِ تو
با کنایه گفتمت از عشق چندین داستان
عاشقی را راه نبوَد هیچ در آئین ِ تو
آتشی افروختی اندر دل ِ بی تاب ِ من
کی اثر دارد فغانم در دل ِ سنگین ِ تو
چشم ِ امیدت (همایون) لحظه ی غافل مباد
کاروان ِ اشک دارد چهره ی غمگین ِ تو
4 اپریل 2009م
کابل، افغانستان
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.