کارش همه ناز است چنین یار که دیده است؟ – ابوالقاسم لاهوتی

کارش همه ناز است، چنین یار که دیده است؟
نازش همه با ماست، چنین کار که دیده است؟
چون مژۀ او دشنۀ خونریز که دارد،
چون دیدۀ من چشمۀ خونبار که دیده است؟
غیر از دل من، شیر ستمکش که شنیده،
جز چشم وی، آهوی ستمکار که دیده است؟
رنجاند و می رنجد، اگر ناله کنم من؛
اینسان، بت بی رحم و جگرسوز، که دیده است؟
گه خواند و گه راندم و گه نشناسد،
از دلبر خود، این همه آزار که دیده است؟
نشتر زندم بر رگ و خون گیردم از دل؛
این شیوه پرستاری بیمار که دیده است؟
چشمش به نگاه غضب، از هر طرفم تیر،
بر دل زند؛ اینگونه طرفدار که دیده است؟
جان در عوض یک نگهش دادم و گوید
«دل، سر بده!» این گرمی بازار که دیده است؟
از یار جفا بینم و با غیر کنم جنگ.
عاشق چو من، این دوره، وفادار که دیده است؟
مسکو، مارس ۱۹۳۹

Hits: 35

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.