کابل – عزیزه عنایت

کابل
آورد صبــا بــوی شهــر و فضــای کـابـل
دل می تپد به سینه دارد هـوای کـابـل
شهــرو دیــاردیــدم ،بــاغ و بهــار دیـدم
ننشست بردلم هیچ گلشن بجای کابل
تا ترک دامنش را کردم به عــزم هجـرت
هــرجــا که پــا گــذارم گـریم برای کـابل
گوشم نکــرد عــادت بـا طبل و تال دیگـر
آهنگ دلنشین است سـاز ونــوای کـابل
ای همـوطــن زالـفــت بنــواز پیکــرش را
مــرهم گذار ای جان سر تا به پای کـابل
خوش باد عزیزه آندم دیدم قشنگ و زیبا
درمــوج ارغــوانــش خواجـه صفـای کابل
عزیزه عنایت
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.