کابل – عزیزه عنایت

کابل
آورد صبــا بــوی شهــر و فضــای کـابـل
دل می تپد به سینه دارد هـوای کـابـل
شهــرو دیــاردیــدم ،بــاغ و بهــار دیـدم
ننشست بردلم هیچ گلشن بجای کابل
تا ترک دامنش را کردم به عــزم هجـرت
هــرجــا که پــا گــذارم گـریم برای کـابل
گوشم نکــرد عــادت بـا طبل و تال دیگـر
آهنگ دلنشین است سـاز ونــوای کـابل
ای همـوطــن زالـفــت بنــواز پیکــرش را
مــرهم گذار ای جان سر تا به پای کـابل
خوش باد عزیزه آندم دیدم قشنگ و زیبا
درمــوج ارغــوانــش خواجـه صفـای کابل
عزیزه عنایت

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.