چې له تاسره په سر کاندي سودا – رحمان بابا

چې له تاسره په سر کاندي سودا
بل به نه وي هسې ما غوندې شيدا
نه به ما غوندې شيدا وي په جهان کې
نه به تا غوندې دلبر شي بل پيدا
ما په صبر تا په جور او جفا وکړه
ولې نشي د ژړا په ځای خندا
بې دا ستا له مخه کون دی که مکان دی
ښه توښه مې نه په دا شي نه په دا
جدايي به دې هيڅ رنګ قبوله نکړم
څو مې نه وي روح کالبوت سره جدا
لکه وروستو مقديان وړاندې امام وي
ما په تا پسې ده کړې اقتدا
زه يو نه يم درست جهان په تا مين دی
که بادشاه دی ددې دهر که ګدا
کشکې خط دې مانيه وما راکړې
چې له ماسره وعده کړي د فردا
زه پخپله په تا نه يم مين شوی
ستا له رويه په ما شوې ده ندا
زه په تا باندې مين يم له ازله
نه چې کړې مې نن ورځ ده ابتدا
چې دا ستا د عاشقۍ په تيغ شهيد شم
د ” رحمان ” غاړه به هله شي ادا
د “رحمان ” و زيړي رنګ وته نظر کړه
چې مدام په تاپسې کاندې ژړا
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.