چو از زلف شب بازشد تابها – منوچهری دامغانی

چو از زلف شب بازشد تابها
چــو از زلـف شــب بــازشـد تــابــهـا
فـرو مـرد قـنـدیل مـحـرابـهـا
سپـیده دم، از بـیم سرمای سخـت
بـپـوشید بـر کوه سـنجـابـها
بــه مـیـخــوارگـان ســاقــی آواز داد
فکنده بـه زلف اندرون تـابـها
به بانگ نخستین از آن خواب خوش
بجستیم چون گو ز طبطابها
عــصـــیــر جـــوانــه هــنــوز از قــدح
همی زد بـتـعـجـیل پـرتـابـها
از آواز مــا خــفــتــه هـمـســایـگــان
بـی آرام گشتـند در خـوابـها
بـــرافــتــاد بــر طــرف دیــوار و بـــام
ز بــگـمـازهـا نـور مـهـتـابـهـا
مــنـجــم بــه بــام آمــد از نـور مــی
گـرفـت ارتـفـاع سـطـرلـابـها
ابـر زیـر و بـم شـعـر اعـشـی قـیس
همی زد زننده بـه مضـرابـها
و کـــاس شـــربـــت عـــلـــی لـــذة
و اخـری تـداویت مـنـهـا بـها
لــکــی یـعــلــم الــنـاس انـی امــرو
اخـذت المعیشـت من بـابـها

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.