چون هست زمانه در شتاب ای ساقی – حکیم عمر خیام

چون هست زمانه در شتاب ای ساقی
برنه بکفم جام شراب ای ساقی
هنگام صبوح قفل از در بکشای
تعجیل که آمد آفتاب ای ساقی
ساقي ژوند په تلوار درومي زړه مې ریږدي له زمانه
پیالې ډکې راته راوړه چې هستي نه سي پښیمانه
پر سپیدو که راته خلاصه دروازه د میخانې دی
په تلوار یې نوشومه چې لمر خیژي له آسمانه
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.