چون درخت فروردين

چون درخت فروردين
چون درخت فروردين، پر شکوفه شد جانم
دامنی ز گل دارم، بر چه کس بيافشانم
ای نسيم جان پرور، امشب از برم بگذر
ور نه اين چنين پر گل، تا سحر نمی مانم
لاله وار خورشيدی، در دلم شکوفا شد
صد بهار گرمی زا، سر زد از زمستانم
دانه اميد آخر، شد نهال بار آورد
صد جوانه پيدا شد، از تلاش پنهانم
بوی ياسمن دارد، خوابگاه آغوشم
رنگ نسترن دارد، شانه های عُريانم
شعر همچو عودم را، آتش دلم سوزد
موج عطر از آن رقصد، در دل شبستانم
کس به بزم ميخواران، حال من نميداند
زانکه با دل پر خون، چون پياله خندانم
در کتاب دل سيمين، حرف عشق ميجويم
روی گونه ميلرزد، سايه های مژگانم
شاعر : سيمين بهبهانی
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.