چه گویم از که گویم با که گویم که این دیوانه را از خود خبر نیست مولوی بلخی

 چه گویم از که گویم با که گویم که این دیوانه را از خود خبر نیست مولوی بلخی

:: ADVERTISEMENTS ::
shares