چشم نابینا – خلیل الله خلیلی

چشم نابینا
هرمرد که سنجشی ندارد
چشمی است که بینشی ندارد
چون مرده بکوی زندگان است
هرقوم که جنبشـــــــــی ندارد
بازی اســـت که مرغ خانگی وار
پر دارد و پرشـــــــــــــــــی ندارد
صد درد به هر رگــــــــــش نهفته
خود جرات نالشــــــــــــــــتی ندارد
بی عشـــــــــــــــــق حیات آدمیزاد
شمعی است که تابشـــــــی ندارد
باشـــــــــــــد چو زمین شوره بی بر
هرقلب که خواهشـــــــــــــــی ندارد
بی تلخی درد ، گفتن شعر
حرفی است که ارزشـــــــــــــی ندارد
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.