چشم مضطر سید همایون شاه عالمی

چشم مضطر
سوز دلم ز چشم ِ پریشان کشیده آب
هر سو شرار دیده ی گریان کشیده آب
در آرزوی ماه رخت سالها تپید
با نازکی ِ خویش دل از جان کشیده آب
بنگر تنم که زرد و نحیف است و خوار و زار
لخت ِ جگر ز دیده ام آسان کشیده آب
نیلوفری بدیده مگر چشم ِ مُضطرم
آتشفشان ِ شعله ی ِ مژگان کشیده آب
فرهاد وار تیشه زند بر سرم فراق
شیرین بدیده آمده خندان کشیده آب
باومید ِ وصل ِ یار چو مجنون مشوَشَم
گر یاد ِ اشک ِ لیلی ز چشمان کشیده آب
زندانی یوسف است ، زلیخا اسیر ِ عشق
خلقی ز چشم ِ خویش به کنعان کشیده آب
یوسف به عشق ِ حق که زلیخا بقصد ِ وی
هر دو ز درد ِ عشق به زندان کشیده آب
این چرخ ِ کوژ پشت فقط جای عاشقیست
گر سوز ِ ناله ها ز بیابان کشیده آب
ضایع مکن تو عمر (همایون) بدون ِ عشق
عشق ابر ِ رحمت است چو باران کشیده آب
سال 2005
کابل، افغانستان
سید همایون شاه عالمی

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.