چرخست ولیکن نه درو طالع نحسست – منوچهری دامغانی

چرخست ولیکن نه درو طالع نحسست
چـرخست ولیکن نه درو طالع نحـسست
خلدست ولیکن نه درو جوی عقارست
چون ابروی معشوقان با طاق و رواقست
چـون روی پـریرویان بـا رنگ و نگارسـت
بـازیگه شمس و قمر و بـبـر و هزبـرسـت
منزلگه جـود و کرم و حـلم و وقـارسـت
از روی سـلاطینش هر روز بـسـاطـسـت
وز بـوسـه شـاهانش هر روز نثـارسـت

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.