چرا ديشب به سوی من

چرا ديشب به سوی من
چرا ديشب به سوی من، نميديدی، نميديدی
نگاهی هم به سوی من، نخنديدی، نخنديدی
تغافل بود يا از بودن اغيار ترسيدی
مبادا نازنين من، زمن تو سرگران باشی
خدا نا خواسته ای جان، به حرف اين و آن باشی
تمام شب از اين غم دلبرمن خون دل خوردم
به آه و گريه و زاری، شب خود را به سر بردم
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.