چراغ زند گی

چراغ زند گی
چون سحر روشن چراغ زندگی
بر زمين و آسمان زندگی
لحن داوودی به گوش مردمان،
مردمان ناتوان
شد طنين انداز،
ختم ساز اين بندگی
آغاز گشته زندگی
آزاد از بيم فنا
آغاز شد پايندگی
دور سر افرازيست
آزاد از شرمندگی
پير و برنای وطن
کودکان و مرد و زن
با سرور و با نشاط
کف زنان شادي کنان
يک سخن به يک زبان:
اي تو اميد جوان و پير مان
خوش آمدی، خوش آمدي
خوش آمدی غرور ما
خوش آمدی سُرور ما
خوش آمدی، خوش آمدی
با اتحاد دست دهيم
با اتفاق همدگر
بناي عدل پايدار
بناي عدل آمدي
به اين رضا نديم
خوش آمدی، خوش آمدي
خوش آمدی، خوش آمدي
خوش آمدی غرور ما
خوش آمدی سُرور ما
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.