چاک گریبان – ملا عبدالواحد واعظی

چاک گریبان

عزیزم جان جانان میتوان گفت
شفای درد ودرمان میتوان گفت

.که آن شمع شب افروز جهانست
چراغ نسل انسان میتوان گفت

نفیس گوهر گنجینه ام را
ستوده ازدل وجان میتوان گفت

سخاوت پیشه ئ گلبرگ فطرت
شمیم عطر باران میتوان گفت

شعاع نور شهناز گلی من
ز آن چاک گریبان میتوان گفت

به مژگان سیاه و چشم نرگس
فزون از ماه تابان میتوان گفت

گناهی نیست به این قلب فگارم
جفا از چشم حیران میتوان گفت

بناز عشوه چون مهتاب و خورشید
گهی پیدا و پنهان میتوان گفت

به دشت آرزویم نو رمیده
چو آهوی بیابان میتوان گفت

همه رنگینه های شعر واعظ
ز نقش چین دامان میتوان گفت

Hits: 1

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.