پیک خجسته پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

پیک خجسته
صبح سعـادت است و جهـان شـد بکـام مـا
آمـــد هـــمــاى اوج ســـعـــادت بـــدام مـــا
نــازيــم تــر زبــانــى پـيـک خجـســتــه را
کــز لـطــف مى بـرد ســوى دلـر پـيـام مـا
طـرف کــلاه مـا ز فـلـک يـافـت بـرتــرى
بــردنــد تــا بـمـحــفــل احــبــاب نــام مـــا
عـشـق امــد و دمــيــد بجــان نـفـخـهء بـقـا
بـاقـيـســت چـون فـروغ مـحـبـت دوام مــا
داديــم در کــفــش ز ازل اخــتــيــار جــان
اى بـيـــخــبـر زنـشـه اى عـيــش مـدام مــا
ايـنـسان گه گشت مستى ما شهره در جهان
افـتـاده عـکـس چـشــم خـمـارش بـجـام مــا
بـاشـد کـز الـتـفـات و ز الـطـاف بـيـکـران
ســازد بـکــوى خـويــش مـعـيـن مـقـام مــا
تـا ديـده سـر نـهـيـم پـيـاپـى بـه سـجـده اش
يــابــد عـروج خــاص رکــوع و قـيــام مـا
تـا بـشـنـويـم مـژده اى لـبــيــک از لــبــش
گـــويــد بـــدون پـــرده جــواب ســلام مــا
روشــن شــو ز پـرتـو رويــش چــراغ دل
خـوشـبـو شـود ز نگـهـت مويـش مشـام ما
بـالا حکـيــم شــد سـخــن مـا بـر آسـمان
تــا شــد قــبــول خـاطـر جــانــان کـلام مـا
سرطان ٦٤
کارتهء ٤ کابل
پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.