پیوند عشق سید همایون شاه عالمی

پیوند عشق
تا مرا در عــــــشق پیوندی رسید
عقل خود دیدم که در بندی رسـید
لازم و ملزوم افـــــــــــتاده به هم
عشق و دل آمیخت سوگندی رسید
دیدن ِ معـــــشوق بی خویشم نمود
در حیاتم همچو دلــــــــبندی رسید
خنده گم شد در فراقش ناگهــــــان
گریه را در شوق طرفــندی رسید
آرزو بال و پری بــــــــــــر آوَرَد
از لب ِ نازش اگر قــــــندی رسید
رنگ و بوی گل ندارد در جهــان
چــون گل رویش نه مانندی رسید
چهره اش در گریه ام آمــــــد پدید
در میان غم چه خرســــندی رسید
غم به خــــوشی کرد آندم ازدواج
از حضـــور عشق فرزندی رسید
چند بر مژگان کـــــشیدم خون دل
غصۀ هجران صــــد چندی رسـید
آن زمان گردد جهانم گلــــــــستان
کآن لب ِ لعلش به لبخندی رســــید
تا (همایون) ساخت عشقی در دلم
در دل ِ غمدیده ام پندی رســـــــید
14 نوامبر 2012 م
جلال آباد، افغانستان
سید همایون شاه عالمی

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.