پیام عاشورا – سید احمد حدیث

پیام عاشورا
از محرم درس آزادی بگیر
این محرم دیده ام بدر منیر
از حسین آموز درس زندگی
تا شوی آزاده و پایندگی
مکتبش چون عشق میخواهدسخن
دور سازد قید و بند هر رسن
بردگان را با حسین در کار نیست
خفتگان از رمز او بیدار نیست
آن یزید از بردگان گردید امیر
زود گردد خفتگان بند و اسیر
خفته گر بیدار باشد روشن است
برده گر آزاد باشد جوشن است
هر شهیدی بنگری با شور و شین
درس آزادی گرفته از حسین
هر که شد بیدار از رمز حیات
می چشد از زندگی شاخ نبات
مکتب او گاندی را هم شاد کرد
هند را از قید و بند آزاد کرد
گر تو آزادی نداری ای بشر
پس چه فرق است آدمی با گاوخر
یک سخن آمد به گوشم ازحسین
ناب گفتی یا حسین نور عین
لا اقل گر دین ندارید مردمان
باش آزاد تا نباشی مردگان
این شگفتی نیست ازآن شاه دین
زانکه جدش است ختم المرسلین
باب آن باشد علی یی مرتضی
مام آن دخت نبی یی مصطفی
از برایی دین ما آمد سفر
تا بگوید دین باشد در خطر
گر قبولش بود بیعت با یزید
از خلافت هر چه میکردش مزید
چون خلافت رشته از قران گسیخت
حریت را زهر اندر کام ریخت
من بگویم این یزید از نسل او
تا بدانی آن که باشد اصل او
جد او دندان پیغمبر شکست
تا بسازد کار دین را خود بدست
مام او شد قاتل عم نبی
باب او شد در نزاع با آن علی
خود چه کرد این را همه داند عیان
کفر هم لعنت کند بر آل آن
تا قیامت نسل هر دو در تضاد
آن یکی قایم و دگر در فساد
سید احمد حدیث
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.