پنداشتم هميشه گل

پنداشتم هميشه گل
پنداشتم هميشه گل خاطر منی
عشق منی، اميد منی، دلبر منی
پنداشتم که از پی تنهايی و سکوت
از عمر آنچه مانده بجا در بر منی
پنداشتم نگاه تو پيک محبت است
شوق منی، نشاط منی، ساغر منی
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.