پرواز آزادگان پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

پرواز آزادگان
مـا بـجـذب حــق بــه بـالا مـيـرويــم
هـر کـجـا يـار اسـت آنـجـا مـيـرويـم
مـشـت خـاکـيـم و بـه پـرواز آمـديــم
بــر فــراز آســمــان هــا مــيــرويــم
نـشـه اى پـرواز مـا افـتـادگـى اسـت
از ثــرى فــوق ثــريــا مـــيــرويـــم
در کـــف مــا داد مــــاه و آفـــتـــاب
روز و شـب بـا يـد بـيـضا مـيـرويــم
مـيـرسـد در هـر قـدم نـو, نـو پـيــام
شـش جـهـت بـا چـشـم بـيـنـا ميرويم
گــوهــر مــقــصــود تــابـد از قـبـال
گـر بـصـحـرا گـر بـدريـا مـيـرويــم
جز و جز و از پهلوى کل سر زديم
بـاز طـرف کـل چـو اجـزا مـيـرويـم
هــم بــفــضـل حــق بـدنــيــا آمـديــم
هـم بـســوى حــق تـعـالـى مـيـرويـم
شـد پـرسـتـش گـاه مـا روى زمـيــن
فـارغ از ديـر و کـلـيـسـا مــيـرويــم
در نـظــر داريــم حــس بــيـمـــثــال
مـيـرويـم از خـويـش و زيـبا ميرويم
مـيـکـنـد هـر لـحـظـه جـانـان التفات
کـــى بــراه عــشـق تـنـهـا مـيـرويــم
کـرد ارزانــى بـمـا مـفــتــاح غـيــب
زان بـکـشــف هـر مـعــما مـيـرويـم
تـا بـمـا بـکـشـاده شـد فصل الخطاب
پــيــش بـا بــرهـان گــويـا مـيـرويــم
سـخــت بـرپـيـمـان خـود اسـتـاده ايم
کـى بـزعـم خـصـم از جـا مـيـرويـم
بـا فـروغ فـيـض مـولانـا حـکـيــم
سـوى وحـدت بـى سـر و پـا ميرويم
اول سنبله ٦٢
کارته ٤ کابل
پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.