يک انسان عادي اگر بتواند – سخنان طلایی بزرگان

يک انسان عادي اگر بتواند اين عادت را در خود ايجاد کند که کارهايش را به گونه اي روشن اولويت بندي کند و کارهاي مهم را به سرعت انجام دهد، مي تواند از يک نابغه که زياد حرف مي زند و نقشه هاي عالي مي کشد، اما کمتر کاري را به انجام مي رساند، پيشي بگيرد. (برايان تريسي)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.