يارب غم بی رحمی

يارب غم بی رحمی
يارب غم بی رحمی جانان به کی گويم؟
جان از غم او سوخت، غم جان به کی گويم؟
گويند طبيبان که بگو در خود، اما
دردی که گذشته است ز درمان به کی گويم؟
دردی که مرا ساخته رسوا همه دانند
داغی که مرا سوخته پنهان به کی گويم؟
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.