وکالت رنج همایون شاه عالمی

وکالت رنج
چکیده های مرا چیست جز رسالت ِ رنج
زبان توان نکند در بیان ِ حـــــالت ِ رنـج
امید ناصح ِ بیچـــــــــاره رفته بیش هـدر
بجای آنچه شکـــــــیبایی شد ملالـت رنج
به درد ِ عشق نگشتی تو مـــــــبتلا زاهد
مکن به عاشق بیچـاره هم حوالـــت رنج
ملال و درد و غم ِ عشق گشته عادت من
نمی کشم به خدا هیچ هم خجــالـت ِ رنج
من از سرور ِ فـــــریبندگی حــــذر بکنم
اگر که عشق بوَد یکـدمی دلالـــــت رنج
چو دید ِ چــشـم ندارم ز بزم روی و ریا
بمان که کور شوم اندرین ضلالــت رنج
بروی زرد بیارم گــهــــــر ز دیدۀ سرخ
ز اشک خون برآورده ام وکالـــت رنـج
درون ســـینه که آتش گـرفــــته پارۀ دل
بدانکه بیش ستیزد مرا جهالــــــت ِ رنج
از آنکه بخت ِ (همایون) من زعشـق بوَد
چه شد که پیر شدم دیدی در ایالـت رنج
24 فبروری 2012 م
کرنرزول – کارولینای شمالی، ایالات متحده امریکا
سید همایون شاه عالمی

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.