وقتی که دل تنگست

وقتی که دل تنگست
وقتی که دل تنگست، فايده اش چيست آزادی؟
زندگی زندانست، وقتی نباشه شادی
آدم که غمگينست، دنيا براش زندانه
در بين صد ميليون، باز هم تنها ميمانه
دنيای زندانی ديوارست
زندانی از ديوار بيزارست
پرنده که بالش ميسوزد
دل غم به حالش ميسوزد
آخر مرگ است برايش رهايی
پرنده که بالش ميسوزد
دنيای زندانی ديوار است
زندانی از ديوار بيزار است
وقتی که دل تنگست، فايده اش چيست آزادی؟
زندگی زندان است وقتی نباشه شادی
در دنيا هر کجا پرنده يی اسيره
وقتی که ميخوانه آدم دلش ميگيره
دنيای زندانی ديوارست
زندانی از ديوار بيزارست
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.