وعظ واعظ – ملا عبدالواحد واعظی

وعظ واعظ

از شوق رویت ، مستانه گشتم
بر دور کویت ، پروانه گشتم

در یک نگاهت ، هوش از سرم رفت
از قوم و اقوام ، بیگانه گشتم

جانم فدایت ، ای شمع محفل
از بوی جانان ، جانانه گشتم

از من مپرسید ، یاران همراه
در عشق شهناز ، افسانه گشتم

بسکه محبت ، بر من بیافزود
در بزم خوبان ، همخانه گشتم

جام شرابی ، اندر تبسم
بر ساغر لب ، پیمانه گشتم

در عالم دل ، کردی نگاهی
از آن نگاهت ، دیوانه گشتم

زاهد چه داند ، حال دلم را
در باب رندان ، یکدانه گشتم

از بیقراری ، گشتم غباری
در خلوت دل ، ویرانه گشتم

نور حضوری ، بر من ببخشود
بر شام گیسو ، من شانه گشتم

از وعظ واعظ ، جانا رمیدم
اندر هوای ، میخانه گشتم

Hits: 3

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.