وصف کتاب – سید احمد حدیث

وصف کتاب
هر چه هستم از تو باشم ای کتاب
بی تو باشد زندگی ذل و خراب
همدمی دیدم تو را در زندگی
با تو کردم زندگی پایندگی
چون نباشی لال و بی دالم همیش
در میان قهر توفان های خویش
همدمی کن ای جوانان شباب
لحظه را با لحظه هایش پیچ وتاب
گنج ها در سینه اش بینی عیان
چون صدف گوهر ببینی در میان
هر ورق آیینه اش جام و جم است
فصل وبابش گوشه یی از عالم است
این چنین یار دلاویزم که دید
هم نرنجید و نرنجانید پدید
سید احمد حدیث
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.