وحدت سرمدی پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

وحدت سرمدی
يارب از لطــــف ازل غصه زبنياد ببر
بــــار اندوه گـــــــران از دل نا شاد ببر
از نهان خانهء دل وسوسه را بيرون کن
نقــــش کابوس و هيولاى غم از ياد ببر
تازه کن صولــــت موسى و خليل الله را
کبر نمـــــرود و فراز صاحب اوتاد ببر
وحدت سرمدى از صدق و صفا ساز بپا
خود پرستى بزدا پايهء انــــــــــــداد ببر
لطــف فرما که شود مهر سعادت روشن
سايهء خـــــود سرى و ظلمت بيداد ببر
اختلاف است ميان سخـــــن و کار بسى
بـــــرق توحـــيد نما , رونق اضداد ببر
از سه بعـديم گرفتـــــار به صياد و قفس
بشــــــــکن اين قفس و حيلهء صياد ببر
يا به شهـــــــــــباز دل آزادى پرواز بده
يـا قفس را بـــــــــــــــسرا پرده آزاد ببر
شمع سانيم درين باديهء طـــــــــوفان زا
شمــــــع را بين کف از رهگذر باد ببر
ره روانيم و نـــــــــداريم بکف زاد سفر
تا به مقصد همـــــه را بى طمع زاد ببر
صـبر مفتاح فرج گفت چو استاد حکيم
پى به مقصــــــود بفرموده استـــــاد ببر
٦ ثور ٥٨
کارته ٤ کابل
پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.