وجود یار قهار عاصی

وجود یار
گـــــاه دشت نقــــــــره گه دریای زر می بینمت
ای وجود یار ســـــر تا پا هنـــــر مـــــی بینمت
مــــوج مـــوج از پیراهن تابیده می آیی به چشم
نازنین! امـــــروز دریای گهـــــر مـــــی بینمت
رگ رگــــم با دیدنت هنگامــــه جوشی می کند
خاص هنگامی کـــه با رخسار تر مـــی بینمت
دیده بودم جلـــــوه های رویت امــــــا این سفر
آیت قــــــرآن به دامــــــــان قمـــــر می بینمت
هرچه می بینم تو را در خواب و در بیداری ام
برگ گل در کـاروان هــــــای شکر می بینمت
قهار عاصی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.