وجود عشق سید همایون شاه عالمی

وجود عشق
گــــــرفته عشق سراپرده های جانِ مرا
صـــــدای قلب ستودست امتحــــان مرا
غمم مباد که پامـــــــال ِ ناکـــسان نشوم
ســـتاره بخت فـــشاندست آسمــــانِ مرا
شکـــر فشان شده ام از وفور ذکر نگار
به پیری مست نمود این دلِ جـــوان مرا
زدست خیر سخاوت برآوَرد ببین زکرم
به پای ِ عشق فـــــــرو برده سایبان مرا
مـــــرور ِ رفعتِ عــــــالم ره ِ فناهم شد
تحیر است دگــــر طبع نکــــته دان مرا
درآن معامله کاو جان گرفت، ما لب او
خــــــــزانه سود بشد کم ببین زیان مرا
بگــــــو به واعظ این شهر گفتگو نکند
که چــــــشم دیده ندارد رخِ جهــان مرا
فـــــدای ساقـــی ِ عالــم شوم به زیبایی
گــــشوده روزِ ازل بخت کــامران مرا
ببین که یار مکـــــرر نموده الطـــافش
بغیر عشق چه یابید که داســـتان مــرا
توکـــل است سراپـــــای بردباری ِ من
چه قـــدرتیست ببین دست ناتوانِ مرا
تمام عمر( همــایون) زغم نشانه شدی
که تیرعشق فراخوانده هر کمان مــرا
31 سپتمبر 2013 م
کابل، افغانستان
سید همایون شاه عالمی
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.