وای من بيهوده ام

وای من بيهوده ام
وای من بيهوده ام، بيهوده در کار ها
وای من افتاده ام، افتاده چون ديوار ها
خاليم خالی تر از يک خاک يا از يک سکوت
ای شما از زندگی لبريز ها سرشار ها
روزهايم در سرايت، سالهايم چيست چيست
داستان کهنه يا تقليد ها تکرار ها
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.