هیروین – ملا عبدالواحد واعظی

هیروین

هیروین از ظلم تو صد داد و بیداد میکنم
خلق عالم را یکایک داد و فریاد میکنم
بس جوانان را تباه کردی ز تو یاد میکنم
چون جفای تو رسید این قصه بنیاد میکنم

همچو صیاد دشمن جانم شدی اندر کمین
هیروین از دست تو صد داد بیداد هیروین

نو جوان با غرور بودم جمال و هم کمال
با حسب بودم نسب داشتم بسا جاه جلال
همقرینم چون شدی عقل سرم گردید زوال
رود جیحون در نظر آید مرا اشک طلال

مال و جاهم را ربودی از سر بازار کین
هیروین از دست تو صد داد بیداد هیروین

محترم بودم به نزد قوم و اقوام و جوار
چهره ئ گلگون داشتم قامتم سرو بهار
بزل مال خود نمودم چرس و تریاک قمار
از همین بود قوم وهمسایه رمیدند از کنار

من ملنگ بینوا افتاده ام اندر زمین
هیروین از دست تو صد داد بیداد هیروین

گر به خانه میروم بیرون کنند من را ز در
خانم خود خلع کردی پول آن گردید هدر
حصه میراث خود بفروختی با چندین نفر
ما حویلی را گرفتیم باز کجا داری نظر

از سرا بیرون کنند فریاد دارم این چنین
هیروین از دست تو صد داد بیداد هیروین

حالا دارم بهر یک نانی گدای می کنم
بر سر بازار ها من چهل صدای می کنم
از رفیقانم طمعی نان و چای می کنم
همچو بلبل هر نفس نغمه سرای می کنم

گوئیا من را نمیدانند که بودیم همقرین
هیروین از دست تو صد داد بیداد هیروین

در کنار جاده ها و زیر پلچک جای من
چرس و تریاک کرستال هرکجا غوغای من
در چنین کلفت پولیس هردم زند بر پای من
سر فرو بردی چرا ؟ بیند به این سیمای من

دست من گیرد به سوی محبس زیر زمین
هیروین از دست تو صد داد بیداد هیروین

ای طبیبا ! بر سرم بگزر از لطف و کرم
درد تریاک میزند بر جان من نیش و الم
زندگی درباد رفت از دست این جبر وستم
داروی دردم بده تاکی بریزم اشک غم

مفلسم پول تداوی نیست در جیبم ببین
هیروین از دست تو صد داد بیداد هیروین

چشم عبرت برگشائید ای همه پیر جوان
زیر پلچک مردن و یا داخل محبس نهان
توبه کردم از سر اخلاص باقلب و زبان
بوته ئ کوکنار را از بین برید ای مردمان

تا عزیزانم نگردند اعتیاد در آن و این
هیروین ازدست تو صد داد بیداد هیروین

واعظا نوع بشر دارند تعجیل میکنند
کشت تریاک را به هر منطقه تعطیل میکنند
هر کجا تریاک بینند زود تسجیل میکنند
بهر دفعش دفتری دارند تمویل میکنند

با خبر ! مرگ تو آمد زهر مار آتشین
هیروین از دست تو صد داد بیداد هیروین

Hits: 1

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.