هوای عشق تو از

هوای عشق تو از
هوای عشق تو از سر بدر نخواهد رفت
کسی که بر درت آمد دگر نخواهد رفت
به وعده گاه همان شب که گريه ميکرديم
مگر نگفت که بی ما سفر نخواهد رفت
مران ز ميکده ساقی مرا فرصت ده
کسی که نيمشب آمد سحر نخواهد رفت
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.