هنگام انفعال حزین است لاف مرد – مدخلی بر بیدل – محمد میرویس غیاثی

هنگام انفعال حزین است لاف مرد
چون نم کشید کوس به آواز خم رسد
شرح:
انسان با وجود نا توانی طبیعی خود لاف میزند و میخواهد نا توانی های خود را در شعار های پر طمطراق بپوشاند. همین انسان اگر وقتی منفعل شد «یعنی در اثر قهر زیاد و یا خوشحالی زیاد از حالت ریا بر آمد » دیگر نا توانی هایش ظاهر میشود و متوجه نیست که دارد چهرهء اصلی خود را ظاهر میسازد. «حزین بودن لاف» کنایه از نا کار آمدی آنست، چون لازمهء غمگینی و حزن همان عدم احساس بر تلاش است.
این را تشبیه میکند به کوس و یا طبل. وقتی کوس و یا طبل که از پوست ساخته میشود و در صورتی بلند صدا میدهد که خشک و کشیده باشد، وقتی نم کشید منفعل میشود و دیگر آواز آن رسا نیست و «خم» یعنی پایان و نا هنجار است. انفعال در عربی نرمی، تاب و پیچ را میگویند. یا هم آشفته.
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.