هنوز بر لب من

هنوز بر لب من
هنوز بر لب من، جای بوسه های تو است
هنوز موج زنان، در دلم هوای تو است
هنوز گمشده دلدار آشنای منی
که نيستی تو ولی ياد تو بجای تو است
به باغ رفتم از آن ره که با تو رفتم دوش
هنوز گويی که اندر فضا صدای تو است
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.