هنر عشق سید همایون شاه عالمی

هنر عشق
در عشق بجز مکتب منصور میآموز
جان را بسُپار این همه دستور میآموز
شو ساقی و می ده و بنوشان و خودت نوش
حرص و هوس ِ دیر ز هر مور میآموز
خواهی چو بقا حُرمت درویش بجا کن
درس و سبق عشق ز مزدور میآموز
از روغن بیچارگی فانوس بر افروز
نقش قدم عاشقی بی نور میآموز
در غمکده ء دیر ریا ء همچو پلیدیست
تا میشوی آلوده و رنجور میآموز
آئینه بکن دل که رسد جانی بجانان
کبر و هوس زاهد مغرور میآموز
رمز هنر عشق ( همایون ) به جنون است
از شیخ تظاهرزده پرزور میآموز
3 سرطان 1387 ش
کابل، افغانستان

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.