همرهان محمد حسن بارق شفیعی

همرهان
به یوری گاگارین نخستین مرد کیهان نورد شوروی و جهان هنگام بازدیدش از کابل
ببالید اندیشه‌های بلند
که زی آسمان‌ها سفر می‌کنید
وزآن‌تیره‌گردون وهم‌آفرین
به نور تمنا گذر می‌کنید
در آن‌جا کز اشباح تاریک مرگ
جهانی است پُر هول و هنگامه‌خیز
ز اضداد مرموز محشر به پاست
به هستی کند نیستی‌ها ستیز
در آن‌جا که فکر جوان بشر
همی‌جوید اسرار کیهان پیر
به امواج دیوانه در نیمه‌شب
فتاده‌ست چون گوهر دلپذیر
در آن‌بحر موّاج و تاریک و ژرف
در آن‌دم که در جست‌وجوی ویید
ببالید اندیشه‌هایم به خویش
شما همرهان نکوی ویید
به اندیشهٔ مرد «راکت»سوار
چو غواص ماهر فروتر روید
در آغوش امواج بیم و امید
پی گوهر آبداری تپید
وزآن‌پس به نور درخشنده‌اش
بجویید راز دل آسمان
که در شرح اسرار چرخ بلند
نخوانید افسانهٔ باستان
کابل، ١۳۴٠
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.