همای ِ بخت سید همایون شاه عالمی

همای ِ بخت
در آبنای نفـــــــس چوهمّـــــت بشد اسیر
در خاکــــــنای دیر مــــــروّت بشد اسیر
همصــــــحبتان ما همه خاموش گشته اند
وای از دهان خسته که صحبت بشد اسیر
آهـــــــنگ ناتوانی زند ساز بیکـــــــسی
در اقتضـــــــای عمر چو قوّت بشد اسیر
اقــــسام ِ رنگ ِ بخــل ز نیرنگ شد پدید
انبار سســــــــتی دیده صلابت بشد اسیر
اظــهار حق کجاست ز اجلال کرسی ها
در دیدۀ سپید چو غــــــــــیرت بشد اسیر
آهنگ هــــای بی هنری گــوش میخورد
علم و هـــــنر به تارِ ثقـــــافت بشد اسیر
عالِم به انزوا شده ظـــــالم به اقـــــــتدار
آن توته های خوب شرافـــــت بشد اسیر
ماشین گشته قلب و زبان و دل ِ کـــسان
احســـــاس در مغــــارۀ ذلت بشد اسیر
صد گز بشد چو فاصله از هر زبان بدل
در پنجه هـــای ظلم ، صداقت بشد اسیر
دید این دلم زبســـکه جفـــا از جهــانیان
در خــلوت ِ فــــراق به عزت بشد اسیر
لیکن همـــای بخت (همـایون) به همتی
در انزوای عـــــشق و محبت بشد اسیر
*****
8 نوامبر 2011 م
رِستُن ورجنیا، ایالات متحده امریکا
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.