هــرصبح بــروی پنجــره آغــاز میشــوی – عزیزه عنایت

هــرصبح بــروی پنجــره آغــاز میشــوی
چون گل به پیش دیــدۀ من باز میشوی
دخــت شفق زمهــر تــو بــالنده میشود
بــاهرچه بـودوهست تودمساز میشوی
عزیزه عنایت
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares