هــرصبح بــروی پنجــره آغــاز میشــوی – عزیزه عنایت

هــرصبح بــروی پنجــره آغــاز میشــوی
چون گل به پیش دیــدۀ من باز میشوی
دخــت شفق زمهــر تــو بــالنده میشود
بــاهرچه بـودوهست تودمساز میشوی
عزیزه عنایت

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

-:: Leave Your Suggestions And Valuable Comments ::-

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares