هــراس از زوزۀ بــاد اسـت امشب – عزیزه عنایت

هــراس از زوزۀ بــاد اسـت امشب
فضای وحشت ایجـــاد است امشب
مــگــر دارد فــلک میــل حــوادث؟
که مــرغ شب به فریاد است امشب
عزیزه عنایت

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

-:: Leave Your Suggestions And Valuable Comments ::-

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares