هـرصبح بــروی پنجــره آغــاز میشـوی – عزیزه عنایت

هـرصبح بــروی پنجــره آغــاز میشـوی
چون گل به پیش دیدۀ من باز میشـوی
دخت شفق زمهــر تــو بــالنده میشـود
با هرچه بود وهست تو دمسازمیشوی
عزیزه عنایت

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

-:: Leave Your Suggestions And Valuable Comments ::-

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares