هغو بیاموند سعادت په دا دنیا – رحمان بابا

هغو بیاموند سعادت په دا دنیا
چې یې وکړ قناعت په دا دنیا
نه ملکونه د سلېمان په هزار کاله
نه یوه ګړۍ طاعت په دا دنیا
یو نفس د خدای په یادو اولی تر دی
نه د درست جهان دولت په دا دنیا
په دنیا کې لوټ هغو عالمو وکړ
چې وکړ عبادت په دا دنیا
که نعمت دی، خو طاعت او عبادت دی
ګڼه نشته بل نعمت په دا دنیا
که محنت، که مشقت دی خو د دین دی
په کار نه دی بل محنت په دا دنیا
بې له خدایه، هر چې دي واړه فاني دي
که لذت دی، که زینت په دا دنیا
که پادشاه وي، آخر خاورو له به درومي
څه عزت دی، څه حرمت په دا دنیا
له هغو به زیات نادان په جهان نه وي
هرچې غواړي، فراغت په دا دنیا
ته چې څو وقته په دنیا غواړې
چا موندلی دی فرصت په دا دنیا
عمارت په سر د رېګ روان کاندي
هرچې کاندي عمارت په دا دنیا
د مستانو تر لغزشه څه کم نه وي
د سړي استقامت په دا دنیا
هر زنده چې د مرده په قبر ورشي
بس دی هومره نصیحت په دا دنیا
په روانو اوبو ورشه، عمر ګوره
ډېر دی هومره اشارت په دا دنیا
دا پاخه پاخه سرایونه محلونه
خو به وران شي عاقبت په دا دنیا
وږي سترګې د اسمان څه هسې نه دي
چې څوک پرېږدي سلامت په دا دنیا
هر چې راشي، همه واړه ځینې درومي
مسافر دی هر صورت په دا دنیا
ریاضت په قیامت نه شي، مرد هغه دی
چې یې وکړ ریاضت په دا دنیا
هم په دا خوی او خصلت به سبا پاڅي
خدای څوک مکړه، بدخصلت په دا دنیا
هم هغه به یې خرمن وي، پس له مرګه
هر چې کاندې زراعت په دا دنیا
که هغه جهان په دا کې لیدای نشي
زه یې وینم علامت په دا دنیا
په قیامت به ښه توښه در خپله نشي
مالیدلی دی قیامت په دا دنیا
امانت به د لحد په میان کې پروت وي
هر چې اوسي امانت په دا دنیا
نېک عمل حضور جنت دی، طاعت بویه
چې حاصل کا څوک جنت په دا دنیا
نېک کردار، هم نېک عمل، هم نېک خویونه
هم جنت دی، هم راحت په دا دنیا
ضدیت د سړي عمر په عذاب کا
په کار نه دی ضدیت په دا دنیا
لاس په سر په سینه اېښی و هر چاته
همدغه دی شرافت په دا دنیا
که بلنده مرتبه د چا په کار وي
لوی مقام دی عدالت په دا دنیا
بل ارمان به له جهانه یو وړ نشي
مګر مهر او محبت په دا دنیا
دهغه جهان سودا واړه دلې ده
که څوک کاندي تجارت په دا دنیا
که طالع د سړي نه وي جاروتلي
هیڅ پټ نه دی حقیقت په دا دنیا
نېک له نېکو سره بویه، بد له بدو
که څوک غواړي ولایت په دا دنیا
ولایت دی خدای هغو لره ورکړی
چې یې ورک کړ سکونت په دا دنیا
که تمامه دنیا واړه سره یو شي
نور به نه کا خپل قسمت په دا دنیا
که څوک مر دی خو هغه دی په دنیا کې
هر چې نه لري حاجت په دا دنیا
په رحمان باندې دا عمر هسې تېر شو
لکه تېر شي یو ساعت په دا دنیا
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.