هستی ملت – عزیزه عنایت

هستی ملت
بــاز ازسوی وطن خوش خبـری نیست که نیست
مادر و خواهری بی چشم تری نیست که نیسـت
گشته دامــان وطــن هــروجــب از خــــون رنگیــن
بـد تـراز دشمن ما، خیره سری نیست که نیست
تــادرایــن خــانـه بـه در، حلقــه زنــد دسـت عـدو
صلح را جــانـب میهــن گــذری نیست که نیسـت
انتحـــار اســت بــــه هــر گــوشــۀ دامــان و طـن
کارما غیــرء گـریستـــن دگـری نیست کـه نیست
نــالـــه و ضـجــۀ اطــفــال یـتـیـم اســــت بــلنـــد
زین همه آه و فغــان هـم اثـری نیست که نیست
هــرســو آتــــش بفــروزنــــد بــه نــا بــــودی مــا
جـاده و کـوچــۀ ما بــی شرری نیست که نیست
هسـتی ای مـلت، افســـرده بــه تــــاراج بــرنـــد
غــارت و دزدی از ایـن بیشتری نیست که نیست
فــقـــر گستــــرده تـــر از پیــش نمـــــوده دامـــن
زمســاوات و عـــدالت ، خبـری نیست که نیست
دل – عــزیــزه – بــه فغـــان است زانـــدوه وطـــن
پی این شام سیاه هم سحری نیست که نیست
عزیزه عنایت

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.