هر یک چندی یکی بر آید که منم – حکیم عمر خیام

هر یک چندی یکی بر آید که منم
با نعمت و با سیم و زر آید که منم
چون کارک او نظام گیرد روزی
ناگه اجل از کمین در آید که منم
یو څو ورځې څوک په ښار کې ځان ښکاره کړي وايي زه یم
ځان د ژوند په نعمتونو مستانه کړي وايي زه یم
هوسونه چې د ژوند یې پوره کیږي یو ناڅاپه
له ګوښې اجل پیدا سي پرې حمله کړي وایي زه یم
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.