هر که بدید از او نظر با خبرست و بی خبر مولوی بلخی

 هر که بدید از او نظر با خبرست و بی خبر مولوی بلخی

:: ADVERTISEMENTS ::
shares