هر چند که دور از تو

هر چند که دور از تو
هر چند که دور از تو و پيش دگرانم
هر جا که روم نام تو آيد به زبانم
آری بخدا بی تو سر زيستنم نيست
نا ديدن روی تو تحمل نتوانم
احوال تو از خط قشنگ تو بجويم
هر روزه براه منتظر نامه رسانم
هر جا که روم ياد تو را ميکند اين دل
در قلب منی گر چه ميان ديگرانم
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.