هر لحظه گر از چرخ جفایی رسدت نوایی

 هر لحظه گر از چرخ جفایی رسدت نوایی

:: ADVERTISEMENTS ::
shares